Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád

firmy František Horváth, se sídlem Čihákova 1819/24, 190 00  Praha, identifikační číslo: 04184670

pro reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zpivajiciobchod.cz

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa: František Horváth, Čihákova 1819/24, 190 00  Praha

E-mail: zpivajici.obchod{zavináč}gmail.com

Telefon: +420728152688

 

Vymezení pojmů

Prodávající – je osoba, která při reklamaci jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to provozovatel internetového obchodu www.zpivajiciobchod.cz, který dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby a poskytuje práva z vadného plnění.

Kupující – je osoba, která při reklamaci u prodávajícího uplatňuje práva z vadného plnění a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakoupila výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatel – je každá osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.zpivajiciobchod.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

1.2. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (v písemné či elektronické podobě), který zároveň slouží jako záruční list.

1.3. Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad.

1.4. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího (další způsoby uplatnění reklamace vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoliv omezeny).

 

2. Záruční podmínky

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. U veškerého nového zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li kupující spotřebitelem, je mu poskytována záruka za jakost v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží.

2.3. V případě, že se v průběhu záruční dobyvyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

2.6. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení.

2.8. V případě výměny výrobku v záruční době za nový je záruka obnovena v plné výši.

 

2.9. Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

2.9.1. Došlo-li k mechanickému poškození, k nešetrnému zacházení, či údržbě.

2.9.2. Používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům zboží.

2.9.3. Zboží bylo poškozeno živly či havárií.

2.9.4. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu se všeobecnými předpoklady pro daný výrobek.

2.10. Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

2.11. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

 

3. Reklamační podmínky

3.1. Reklamaci zboží je nutné uplatnit bezprostředně po zjištění závady, další používání zboží snižuje jeho funkčnost a bezpečnost!

3.2. Nelze reklamovat výrobek mechanicky poškozený.

3.3. V případě výskytu výrobní vady v záruční době je místem uplatnění reklamace provozovna internetového obchodu www.zpivajiciobchod.cz na kontaktní adrese. Kupující uplatní reklamaci zasláním zboží prostřednictvím dopravní společnosti či osobním dodáním na kontaktní adresu: František Horváth, Čihákova 1819/24, 190 00  Praha.

3.4. Při zasílání reklamovaného zboží si kupující zajišťuje a hradí dopravu sám. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem přijato.

 

3.5. K reklamovanému zboží kupující přiloží:

3.5.1. kopii prodejního dokladu či jiné potvrzení o nákupu,

3.5.2. popis závad a jejich projevů, požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 

3.6. Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného Reklamačního protokolu. Tento protokol bude obsahovat informace o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení zákazník požaduje. Dále bude protokol obsahovat informace o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

3.7. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodejce.

3.8. Je-li reklamace neoprávněná nebo není uznána, bude zboží zasláno prodejcem zpět na náklady zákazníka, pokud se spolu nedohodnou jinak.

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1. V případě reklamace může kupující prodávajícího kontaktovat jinak než písemně, viz. Kontakt.

4.2. Reklamace včetně plnění bude pro kupujícího vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

4.3. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Tento reklamační řád vstoupil v platnost dne 1. 3. 2016.